18 de març de 2016

PREINSCRIPCIONS CURS 2016-2017

Aquest enllaç a la web del Departament d'Ensenyament us permetrà obtenir tota la informació que necessiteu per al procés de preinscripció.

 

A la barra lateral trobareu un enllaç directe per a descarregar el Full de Sol.licitud.

Documentació necessària per a formalitzar la Preinscripció:
1. Imprès de sol.licitud que el centre us facilita.
2. Original i fotocòpia del Llibre de Família.
3. Original i fotocòpia del DNI de l'alumne/a, si en té.
4. Original i fotocòpia del DNI del pare, de la mare o tutor legal.
5. Original i fotocòpia del carnet de vacunacions.
6. Original i fotocòpia de la Tarja Sanitària del nen/nena.
7. En el cas que l'adreça que figuri en el DNI no coincideixi amb la del Full de Sol.licitud, fotocòpia del certificat d'empadronament de qui tingui la pàtria potestat o tutela de l'alumne.
8. Papers mèdics (en cas de malalties que incideixin en la visa escolar).
9. Pel setembre; informe pedagògic del centre anterior.
10. Dues fotografies de carnet.