Qui sóm?

El Col.legi Sant Genís i Santa Agnès és una escola catalana concertada per la Generalitat de Catalunya, oberta a tothom, integradora i que té com a objectiu la formació de persones solidàries, tolerants, respectuoses i lliures.
Segons la nostra ideologia, els trets d'identitat que ens defineixen són:

- El Col.legi Sant Genís i Santa Agnès es defineix com escola catòlica, mixta i catalana.
- Ens guiem pel principi de coeducació, propugnem la no diferenciació per la raó del sexe.
- La llengua catalana és la llengua d'ús i comunicació de la vida quotidiana, és la llengua vehicular utilitzada en el procés d'ensenyament-aprenentatge. L'escola intenta transmetre els trets d'identitat catalans en tots els aspectes i continguts culturals i tradicionals. Vetllem per tal de que no es produeixi cap discriminació per ús de la llengua.
- L'escola té el compromís de fomentar en l'alumne una actitud activa, curiosa, investigadora i crítica, que mitjançant la comunicació i el treball, serà la base de la seva formació i de l'adquisició dels seus aprenentatges i coneixements.
- El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, intel·lectuals i afectives i acceptar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l'educació per a la salut i el benestar propi.
- Acollim la diversitat cultural com a un valor positiu, sobretot fomentant i facilitant la convivència dels alumnes, promovent-n'hi un aprenentatge conjunt.
- La nostra escola mostra un gran interès i voluntat en fomentar el respecte al medi ambient, promovent l'educació del consum, fomentant accions com el reciclatge, tec., també donant a conèixer el nostre entorn més proper per procurar preservar-lo.
- La línia metodològica del centre va dirigida a respectar el nivell i ritme personal de cada alumne/a, evitant d'aquesta forma tot tipus de discriminació. Assumim la presència d'alumnes amb necessitats educatives especials i intentem donar-los respostes satisfactòries.
- Es partirà en tot moment del bagatge cultural i dels coneixements que tinguin els nens i les nenes per tal d'adequar els continguts a la seva realitat més propera.
- L'escola promou la resolució de conflictes a partir de la reflexió per part de les parts afectades, i buscant una solució consensuada i pacífica afavorint el diàleg.
- Considerem que les situacions conflictives entre els elements de la comunicació han de ser assumides i plantejades de forma clara, oberta i directa, amb la intervenció de totes les parts.


- L'escola promou la participació en activitats proposades pel municipi, siguin educatives o amb un caire cultural concret. També promou el millor coneixement de l'entorn del centre per tal d'apreciar-lo i cuidar-lo.